Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecně

Všeobecné obchodní podmínky jsou sestaveny v souladu s předpisy z oblasti ochrany spotřebitelů na základě doporučení Obchodní komory Slovinska (Gospodarska zbornica Slovenije) a mezinárodních kodexů internetového a elektronického obchodování. Společnost Carnium Botanicals (dále jen „internetový obchod") provozuje společnost BIO PAK Nutracevtika, d.o.o., elektronický podnikatelský subjekt (dále je „prodejce").

Poskytovatel a jeho adresa: BIO PAK Nutracevtika, d.o.o., Savska Loka 22, 4000 Kranj, Slovinsko

Registrační číslo: 8013616000

Identifikační číslo DPH: SI90897455

Tyto všeobecné obchodní podmínky definují fungování internetového obchodu, práva a povinnosti návštěvníka, uživatele a zákazníka a obchodní vztah mezi prodejcem a uživatelem jako kupujícím výrobků z nabídky internetového obchodu.

Obsah webové stránky slouží pro informační a vzdělávací účely a není určen jako náhrada za lékařskou konzultaci. Doporučujeme spotřebiteli, aby se ohledně užitečnosti našich rad a návrhů vzhledem ke svému zdravotnímu stavu poradil se svým osobním lékařem.

2. Dostupnost informací

Prodejce se zavazuje, že budou zákazníkovi dostupné tyto informace:

 • informace o identitě prodejce (firma, její sídlo, registrační číslo);
 • kontaktní informace, které zákazníkovi umožňují rychle a efektivně komunikovat s prodejcem (elektronická adresa, telefonický kontakt atd.);
 • informace o základních vlastnostech výrobku nebo služby z nabídky internetového obchodu včetně poprodejních služeb a záruk;
 • informace o dostupnosti produktů, resp. služeb z nabídky internetového obchodu;
 • způsob a podmínky doručení produktů, resp. provedení služeb, zejména místo a čas doručení;
 • informace o způsobu platby;
 • informace o časové platnosti nabídky z internetového obchodu;
 • informace o možnosti vrácení produktů a o tom, zda a kolik stojí takové vrácení zboží spotřebitele;
 • informace o lhůtě, v níž je ještě možné odstoupit od smlouvy;
 • informace o postupu reklamace a informace o kontaktní osobě prodejce pro styk se zákazníky.

3. Nabídka výrobků, termín doručení, převzetí a způsoby platby 

Vzhledem k povaze internetového nakupování se nabídka produktů a cen produktů neustále aktualizuje a mění. Proto mohou v některých případech nastat chyby. Prosíme, pokud by se tak stalo, abyste nás kontaktovali na e-mail: info@carniumbotanicals.cz. Uděláme vše, co bude v našich silách, aby byla chyba co nejdříve opravena.

3.1. Termín doručení

Pro všechny produkty, které mají při objednávce uvedenou doručovací adresu v České republice, platí termín doručení 3 - 5 pracovní dny. Každý produkt z internetového obchodu je dostupný v přijatelném termínu.

3.2. Převzetí produktů a způsoby platby

Pro informace o převzetí produktů klikněte zde »

4. Ceny

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v českých korunách a pokud není výslovně uvedeno jinak, zahrnují DPH. Všechny ceny v internetovém obchodě jsou ceny produktů a nezahrnují poplatky za doručení (viz bod 3). Všechny ceny platí pouze pro elektronické objednávky prostřednictvím internetového obchodu.

Všechny ceny platí v okamžiku vytvoření objednávky a nemají předem určenou platnost, proto platí pouze do jejich příští změny. Navzdory mimořádnému úsilí o poskytnutí co nejpřesnějších informací může být někdy informace o cenách nesprávná.

5. Postup nákupu

5.1. Objednávka je přijata

Po vytvoření objednávky zákazník od prodejce dostane e-mailem oznámení, že objednávka je přijata.

5.2. Objednávka je potvrzena

Pokud zákazník objednávku po vytvoření nezruší, objednávka se nadále zpracovává. Prodejce po přijetí objednávku zkontroluje, ověří dostupnost objednaných produktů a objednávku potvrdí nebo zamítne. Prodejce může kvůli ověření nebo zajištění přesnosti údajů telefonicky kontaktovat zákazníka na telefonní číslo, které zákazník uvedl při nákupu. Po potvrzení objednávky prodejce e-mailem informuje zákazníka o odeslání zásilky a předpokládaném termínu doručení. Kupní smlouva o nákupu objednaných produktů mezi zákazníkem a prodejcem je na tomto stupni neodvolatelně uzavřena (viz bod 6).

5.3. Zboží je odesláno

Prodejce v dohodnutém termínu objednané produkty připraví a předá přepravní společnosti k přepravě a doručování.

6. Kupní smlouva

Prodejce zákazníkovi, který koupí výrobek z internetového obchodu, vydá fakturu v písemné formě s jasně rozčleněnými položkami a poučením o právu na odstoupení od nákupu vrácením zakoupeného produktu, pokud je to nutné a možné. Kupní smlouva ve formě nákupní objednávky je v elektornické formě uložena na serveru dodavatele.

Od této chvíle dále jsou všechny ceny a jiné podmínky fixované a závazně platí jak pro prodejce, tak pro zákazníka.

7. Právo na odstoupení od nákupu, vrácení produktů

Zákazník má právo do 30 dnů od vytvoření objednávky odstoupit od kupní smlouvy tím, že prodejce kontaktuje na e-mailové adrese info@carniumbotanicals.cz, přičemž nemusí uvádět prodejci důvod tohoto rozhodnutí.

Zakoupené produkty je nutné prodejci vrátit neprodleně, resp. nejpozději v termínu do 30 dnů ode dne oznámení odstupu od kupní smlouvy. Zakoupené produkty třeba vrátit prodejci nepoškozené, v nezměněném množství, s výjimkou poškození, zkažení, ztráty nebo snížení množství, za které není zodpovědný zákazník.

Za vrácené produkty prodejce zákazníkovi ihned, je-li to možné, nejpozději však do 30 dnů od přijetí vrácených produktů prodejcem, vrátí zaplacenou částku, resp. využitý dárkový poukaz. Prodejce vrátí přijatou platbu zákazníkovi převodem na účet.

Ačkoli vždy pracujeme, jak nejlépe umíme, může se stát, že při změnách webových stránek dojde k chybám.

Prodejce se zavazuje, že nalezenou chybu v nejkratším možném čase odstraní.

Zákazník může prodejce na nalezenou chybu upozornit na e-mailové adrese info@carniumbotanicals.cz.

Pokud vinou takové chyby dojde k neoprávněným poplatkům, prodejce se zavazuje, že se to bude snažit napravit v nejkratším možném čase.

Prodejce všechny produkty před zasláním pečlivě zabalí do krabice k odeslání. Všechny produkty jsou před odesláním neporušené, zkontrolovány a v originálním balení.

8. Řešení materiálních nedostatků

O materiální nedostatek jde, pokud:

 • nemá věc vlastnost, která je potřebná na její normální používání nebo na její uvedení na trh;
 • věc nemá vlastnost, která je potřebná pro speciální použití, pro kterou ji zákazník koupil, přičemž tato byla prodejci známa nebo by mu měla být známa;
 • věc nemá vlastnost nebo pozitivum, které bylo vysloveně nebo mlčky dohodnuté nebo předepsané;
 • prodejce doručil věc, která se neshoduje s vzorem nebo modelem, pokud tento vzor nebo model nebyl použit pouze z důvodu informování.

Zákazník musí prodejce informovat a podat přesný popis nedostatku na e-mailovou adresu info@carniumbotanicals.cz nejpozději v termínu dvou měsíců ode dne, kdy byl nedostatek zjištěn. Prodejce neodpovídá za nedostatky, které se objeví po 2 letech od nákupu. Zákazník musí prodejci umožnit, aby produkt prohlédl.

Pokud zákazník reklamuje produkt během prvních 6 měsíců od převzetí produktu, musí prodejce dokázat, že reklamace zákazníka je neoprávněná, tedy že produkt nemá tento nedostatek. Pokud zákazník reklamaci podá po uplynutí 6 měsíců od převzetí produktu, musí existenci nedostatku dokázat zákazník sám.

Zákazník, který správně upozornil prodejce na nedostatek, má právo od prodejce požadovat, aby:

 • odstranil nedostatek na zboží nebo
 • vrátil část zaplacené částky v poměru k nedostatku nebo
 • zboží s nedostatkem vyměnil za nové nezávadné zboží nebo
 • vrátil celou zaplacenou částku.

Rozhodnutí, která se od zaručených náprav uskuteční, jsou výhradně na straně spotřebitele a nejsou vázána na žádné pořadí jejich provádění.

Pokud existence nedostatku není sporná, musí prodejce čím dříve, nejpozději však v termínu 8 dní vyhovět zákazníkově požadavku.

Prodejce musí písemně odpovědět zákazníkovi na žádost do osmi dnů od jejího přijetí, pokud je existence nedostatku na zboží, resp. nedůslednost při provedené službě sporná.

9. ZÁRUKA NA TECHNICKÉ ZBOŽÍ

Na výrobek se vztahuje záruka, pokud je to uvedeno v záručním listu nebo na faktuře. Pokud je na produkt vystavena záruka, prodejce po splnění záručních podmínek a v záruční době zaručuje, že produkt funguje bezchybně. Na uplatnění záruky se vztahují záruční podmínky uvedené v záručním listu. Prodávající zaručuje bezchybný provoz produktu po záruční dobu, počínaje okamžikem dodání produktu kupujícímu. Záruční doba je jeden rok nebo je uvedena v záručním listu. Kupující může požadovat záruku záručním listem nebo fakturou, takže by měly být po obdržení zboží uschovány.

Pokud výrobek, na který je záruka povinná, nefunguje bezchybně nebo nemá vlastnosti uvedené v záručním listu nebo reklamním sdělení, může kupující nejprve požádat prodávajícího o odstranění vady v záruční době podle zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající se zavazuje odstranit vady, které se mohou vyskytnout během záruční doby, na své vlastní náklady, a to ve lhůtě nepřesahující 45 dnů ode dne, kdy obdrží vrácenou položku. Pokud nebude výrobek opraven do 45 dnů, musí prodejce vyměnit výrobek za shodný bezchybný výrobek. Pokud prodejce ve stanovené lhůtě položku neopraví nebo nevymění, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz v plné výši.

Záruka nabývá platnosti dnem dodání produktu zákazníkovi a vztahuje se na vady materiálu a zpracování a všech částí produktu kromě spotřebního materiálu. Záruka neplatí:

 • V případě selhání z důvodu nedodržení pokynů k použití,
 • V případě poruch z důvodu nesprávné instalace nebo údržby,
 • Mechanické poškození výrobku způsobené zákazníkem a poruchy v případě vyšší moci (přepětí, úder blesku atd.),
 • Pokud byl výrobek modifikován zákazníkem nebo jinou neoprávněnou osobou (včetně neoprávněných servisních techniků),
 • Při připojení k nesprávnému napětí nebo typu proudu,
 • Při použití jiných komponentů, které původně nepatřily k produktu.

V případě záruční reklamace prodávající zkontroluje, zda nedošlo k závadě materiálu nebo výroby výrobku, a po potvrzení bude provedena záruční oprava. Pokud se zjistí, že poškození nebo vada vznikly v důsledku nesprávného použití výrobku, bude reklamace zamítnuta. Za účelem uplatnění záruky může kupující kontaktovat prodejce nebo akreditovaná servisní střediska (uvedená v záručním listu) s produktem, fakturou a záručním listem.

Práva spotřebitele na záruku platí, aniž jsou dotčena pravidla o odpovědnosti prodejce za vady produktu.

10. Záruka spokojenosti

Zavázali jsme se k nejvyšším etickým standardům obchodování a ochraně spotřebitelů, což dokazuje i naše 100% záruka spokojenosti.

V souladu s níže uvedenými podmínkami, nabízíme 30denní právo na vrácení zboží, označované jako záruka spokojenosti. To umožňuje zákazníkům vrátit zakoupené položky i po uplynutí zákonného 14denního práva na odstoupení. Zákazník (kupující) může využít záruku spokojenosti vrácením zboží (na adresu BIO PAK Nutracevtika, d.o.o., Savska Loka 22, 4000 Kranj, Slovinsko; více informací na e-mailové adrese info@carniumbotanicals.cz do 30 dnů od jejich obdržení. Zákazníkovi vrátíme plnou kupní cenu zboží, vyjma nákladů na dodání a vrácení, za předpokladu, že zákazník splní všechny níže uvedené podmínky.

Aby měl zákazník (kupující) nárok na záruku spokojenosti, je povinen nás kontaktovat na e-mailové adrese info@carniumbotanicals.cz. 

Produkty, které mají záruku spokojenosti, jsou viditelně označeny v internetovém obchodě. Pokud zákazník s nákupem není spokojen, prodejce mu do 30 dnů od data uplatnění záruky vrátí plnou zaplacenou částku. Jediný poplatek, který je kvůli uplatnění záruky spokojenosti povinný zaplatit zákazník, je za zpětné doručení výrobku prodejci.

Záruka spokojenosti je platná po dobu 30 dnů od data obdržení objednaného zboží, a to u produktů v množství, které může jedna osoba používat za období jednoho měsíce. Zákazník (kupující) může také obdržet náhradu za produkty určené na několik měsíců užívání, avšak zákazník (kupující) musí vrátit nepoužité výrobky prodejci nepoškozené, v původním obalu a množství a musí zahrnovat obaly použitých výrobků, ledaže byly zničeny, poškozeny, ztraceny nebo se snížilo jejich množství, aniž by je zákazník (kupující) použil.

Záruku spokojenosti lze uplatnit pouze s původní fakturou.

Zákazník nemůže uplatnit záruku spokojenosti více než jednou ročně na stejný výrobek. Zákazník může v termínu jednoho roku uplatnit záruku spokojenosti na nejvýše 3 různé produkty.

Prodejce zaručuje, že bude produkt bezchybně sloužit svým účelům, pokud je zákazník používá podle návodu, a to je podmínkou uplatnění záruky spokojenosti. Chcete-li získat další informace o procesu vrácení, napište nám na chat podpoře na našich stránkách.

11. Doručení

Prodejce zákazníkům doručí objednané produkty v dohodnutém termínu. Smluvní partneři prodejce při doručování zásilek jsou uvedeni na konci nákupního procesu. Prodejce si vyhrazuje právo vybrat jinou doručovací službu, pokud tím bude moci objednávku vyřídit efektivněji.

V případě viditelně poškozeného obalu nebo zboží musí být reklamace zákazníka poskytovateli nebo doručovací službě podána při přebírání zboží. Zákazník není povinen takovéto zboží převzít a může převzetí zásilky odmítnout. V případě, že je zásilka fyzicky poškozena, chybí část obsahu nebo vykazuje známky otevření nebo jsou produkty v balíku poškozené, a zákazník zásilku přesto převzal, musí zákazník začít reklamační proces u poskytovatele.

12. Bezpečnost

Prodejce využívá přiměřené technologické a organizační prostředky na ochranu přenosu a ukládání osobních údajů a plateb. Prodejce pro tyto účely používá 256-bitový SSL certifikát, který byl vydán pro tyto účely oprávněnou organizací.

O bezpečné autorizace a transakce s kreditními kartami se starají oprávněné internetové systémy. Autorizace kreditních karet se provádějí v reálném čase s okamžitým ověřováním informací v příslušných bankách. Informace o kartách se neukládají na serveru prodejce.

Za bezpečnost je odpovědný i sám zákazník, a to tak, že si zajistí bezpečnost svého uživatelského jména a hesla a přiměřenou programovou a protivirovou ochranu svého počítače.

13. Politika ochrany osobních údajů

Jednou z části všeobecných obchodních podmínek je i politika ochrany osobních údajů, která je dostupná zde.

14. Odpovědnost

Prodejce se, jak nejlépe umí, snaží zajistit aktuálnost a správnost informací, které jsou zveřejněny v jeho internetovém obchodě, vlastnosti výrobků, termín doručení nebo cena se však mohou měnit tak rychle, že prodejce nestihne včas opravit informace, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.

I když se prodejce snaží zajistit přesné fotografie výrobků, které jsou na prodej v internetovém obchodě, je třeba všechny fotografie chápat jako symbolické. Fotografie nezajišťují vlastnosti produktů.

15. Stížnosti, spory a uplatnění práva

Prodejce respektuje platné předpisy o ochraně spotřebitelů. Prodejce má nastavený účinný systém vyřizování stížností a má určenou osobu, kterou může zákazník kontaktovat prostřednictvím e-mailu v případě problémů. V případě problémů nebo stížností zákazník kontaktuje prodejce přes chat podporu na našich stránkách. Postup vyřizování stížností je důvěrný.

Prodejce do pěti dnů potvrdí, že přijal stížnost, a řešení poskytne v zákonné lhůtě. Prodejce se bude snažit vyřešit jakékoli spory vzájemnou dohodou. Jestliže se nedosáhne vzájemné dohody, je za řešení sporů mezi prodejcem a zákazníkem podle 51. členu ZPP zodpovědný místní soud, v jurisdikci kterého je třeba splnit povinnost, která je předmětem sporu.

Pro tyto všeobecné obchodní podmínky i pro všechny spory mezi prodejcem a zákazníkem platí a používají se právní zákony Republiky Slovinsko.

Pro všechny vztahy, práva a povinnosti, které nejsou určeny v těchto všeobecných obchodních podmínkách se přiměřeně použijí ustanovení Závazného zákoníku, Zákona o elektronickém obchodování na trhu, Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o ochraně spotřebitele.

15.1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu se zákonnými normativami BIO PAK (prodejce) neuznává žádného smluvního partnera pro mimosoudní usnesení spotřebitelských sporů jako kompetentní osobu na řešení spotřebitelských sporů, které by mohl spotřebitel začít v souladu se Zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále jen ZlsRPS).

V případě, že zákazník/ spotřebitel není spokojen s řešením stížnosti, může v souladu s ZlsRPS podat návrh na mimosoudní vyrovnání konkrétního spotřebitelského sporu prostřednictvím evropské platformy online řešení spotřebitelských sporů (SRPS). BIO PAK (prodejce) v souladu se ZlsRPS zveřejňuje i elektronický odkaz na Evropskou SRPS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zákazník se může také rozhodnout o podání žaloby u příslušného soudu v místě svého bydliště.

16. Změny všeobecných obchodních podmínek

Prodejce může v případě změn předpisů, které upravují fungování internetových obchodů, ochranu osobních údajů a dalších oblastí, které souvisejí s fungováním internetového obchodu prodejce, a v případě změn vlastní obchodní politiky změnit a/ nebo doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky, s čím vždy zákazníky seznámí vhodným způsobem. Všechny změny a/ nebo doplnění všeobecných obchodních podmínek začnou platit a používat se po uplynutí 8denní lhůty od zveřejnění změn a/ nebo doplnění. Pokud je změna a/ nebo doplnění všeobecných obchodních podmínek nezbytná pro dosažení souladu s předpisy, mohou výjimečně tyto změny a/ nebo doplnění nabýt účinnosti a platnosti i v kratší lhůtě.

Zákazník, který se změnami a/ nebo doplněními těchto všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, musí ve lhůtě 8 dní od zveřejnění oznámení o změně a/ nebo doplnění všeobecných obchodních podmínek odvolat svou registraci, jinak po uplynutí této lhůty platí, a opačný důkaz není přípustný, že zákazník změny a/ nebo doplnění všeobecných obchodních podmínek přijímá. Odvolání registrace se provede tak, že zákazník písemným prohlášením sdělí prodejci odvolání své registrace.

Všeobecné obchodní podmínky odsouhlasil ředitel společnosti BIO PAK Nutracevtika, d.o.o. Aljaž Prislan v Kranju dne 27.1.2022.

Přejeme vám mnoho příjemných a výhodných nákupů v našem internetovém obchodě!

 

Správce používá službu Cartfox k zasílání elektronických zpráv fyzickým osobám (SMS, aplikace na rychlé zasílání zpráv, e-mail). Zásady ochrany osobních údajů služby Cartfox a informace o poskytovateli služby Cartfox jsou k dispozici zde. Správce spravuje osobní data společně s poskytovatelem služby Cartfox.

Osobní data fyzických osob zpracovávána službou Cartfox zahrnují:
e-mailovou adresu;
telefonní číslo;
informace o webových stránkách či aplikaci, jejichž prostřednictvím byla poskytnuta e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo;
informace o posílání zpráv:
typ zprávy (SMS, aplikace na rychlé zasílání zpráv (typ aplikace), e-mail);
datum odeslání;
čas odeslání;
obsah odeslané zprávy (např. opuštěný košík, upozornění na slevu atd.);
informace o nedoručené zprávě (datum a čas přijetí upozornění o nedoručitelnosti);
informace o provedené akci (např. nákup zboží v opuštěném košíku, nákup zlevněného zboží atd.).

Po poskytnutí údajů fyzickou osobou prostřednictvím webových stránek či aplikace správce jsou osobní údaje (e-mail, telefonní číslo) automaticky poskytnuty společnému správci, poskytovateli služby Cartfox.

Právní základ zpracování osobních údajů při používání služby Cartfox:
souhlas fyzické osoby (pro příjemce, kteří souhlasili s přijímáním zpráv);
oprávněný zájem správce (pro příjemce, kteří nesouhlasili s přijímáním zpráv).
Každá přijatá zpráva obsahuje snadný návod k odhlášení. Odhlášením se příjemce odhlásí pouze od odebírání zpráv služby Cartfox. Chcete-li zrušit odběr veškeré komunikace zasílané správcem, kontaktujte nás na sales@dfvu.org. 

Účelem zpracování osobních dat službou Cartfox je povzbuzování příjemce k nákupu zboží či služeb na webových stránkách či aplikaci správce nebo ověření ochoty uzavřít smlouvu (např. v případě upozornění na opuštěný košík).

Osobní údaje shromažďované službou Cartfox nejsou zprostředkovány třetím stranám (kromě společného správce, poskytovatele služby Cartfox) a nemá k nim přístup také správce. Správce má v rámci služby Cartfox přístup pouze k přehledům s agregovanými, tedy anonymizovanými údaji (např. počet odeslaných zpráv, počet nákupů prostřednictvím odeslaných zpráv atd.).

Osobní údaje zpracovávané službou Cartfox nejsou předávány do třetích zemí či mezinárodních organizací, nejsou tedy předávány či zprostředkovány mimo území členských zemí EU.

Informace o době uchování osobních údajů zpracovávaných službou Cartfox, ochraně osobních údajů a právech fyzických osob vztahujících se na jejich osobní údaje jsou dostupné v Zásadách ochrany soukromí a osobních údajů služby CARTFOX. Pro více informací nás kontaktujte na sales@dfvu.org či v kanceláři ochrany údajů JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, dpo@jkgroup.si, + 386 (0)590 91 794.